Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.joga-ajurveda.sk

 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.joga-ajurveda.sk je:

Mgr. Jaroslava Szokolová Heringhová

Miesto podnikania a adresa bydliska: Diaľničná 189/19, 94901 Nitra

IČO:43 620 361


DIČ:104 85 00 420

IČ DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: SK58 8360 5207 0042 0725 9667

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,

číslo živnostenského registra: 430-53840

E-mail: r.szokol@joga-ajurveda.sk

Tel. číslo: 00421 905 932 219

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32

P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

 

 

Článok I – Pojmy

 

Predávajúci    

podnikateľský subjekt Mgr. Jaroslava Szokolová Heringhová, s miestom podnikania a adresou bydliska Diaľničná 189/19, 94901 Nitra, IČO 43 620 361, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 430-53840ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

 

Kupujúci          spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľ      fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

Podnikateľ       Podnikateľom sa rozumie: 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Podnikateľom sa taktiež pre účely všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

E-shop             internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.joga-ajurveda.sk

 

Tovar               Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

 

Objednávka     úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope

 

Cena                 celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

 

Dopravné         cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

 

VOP                 tieto všeobecné obchodné podmienky

 

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 

Tieto VOP upravujú:

-        proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

-        podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

-        práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.joga-ajurveda.sk.

 

 1. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

 

 1. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.

 

 1. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

 

 1. Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

 

 1. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

 

 1. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

 

 1. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

 

 1. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.joga-ajurveda.sk.“

 

 1. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

-        vlastnostiach Tovaru,

-        celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

 

 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

-        potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,

-        znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim,

-        Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

 

 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľ, sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP. Ak je Kupujúci Podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná Objednávka tovaru Kupujúcim Podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená až momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu Podnikateľovi s týmto jeho návrhom, pričom za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

 1. Ak sú Spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

 

Článok IV – Poštovné a balné 

 

 1. Balné je už zarátané v cene výrobkov.

 

 1. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení prípadnej zľavy. Uvedené ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky.

 

 1. Predávajúci zasiela Tovar aj do Českej republiky, resp. aj iných krajín EÚ. V tom prípade je cena poštovného vypočítaná individuálne na základe rozmerov a hmotnosti zásielky, podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty či kuriérskej spoločnosti.

Objednávky s adresou doručenia mimo SR prosím posielajte e-mailom na adresu info@joga-ajurveda.sk.

 

 

Spôsob doručenia: 

 

Doprava ZDARMA* pri objednávke nad: 

Slovenská pošta - platba vopred prevodom na účet

3,50 € 

120 € 

Slovenská pošta - platba na dobierku

4,50 € 

120 € 

     

 

* Doprava zdarma platí len pri objednávkach, kde hmotnosť balíka nepresiahne 10 kg. Pri väčších objednávkach bude cena poštovného vypočítaná individuálne.

V prípade záujmu o veľkoobchod nás prosím kontaktujte a my Vám vypracujeme cenovú ponuku.

 

 

Článok V – Dodacie podmienky

 

 1. Kupujúci má na výber z nasledovných možností dodania tovaru:

 

a)     Slovenská pošta

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej Pošty na územie Slovenskej republiky, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka bude adresátovi doručená v priebehu cca 2-5 pracovných dní odo dňa odoslania zásielky. O odoslaní zásielky bude Kupujúci informovaný e-mailom.

 

Poznámka: V prípade záujmu o zaslanie tovaru do iných členských krajín Európskej únie nás prosím kontaktujte e-mailom na info@joga-ajurveda.sk.

 

 

 1. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 60 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 60 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou, resp. platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 4,- €, to neplatí v prípade, ak si Kupujúci zvolil ako spôsob dodania osobný odber.

 

 1. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

 

 1. Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu - Podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá Kupujúcemu - Spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

 

 1. Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 

 

Článok VI – Platobné podmienky

 

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a)   bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho č. SK58 8360 5207 0042 0725 9667  vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,

b)   dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru,

 

 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

 

 1. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

 

 

Článok VII – Odstúpenie od zmluvy

 

A/ Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľ

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a)   viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)   dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c)   Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a)   písomne na adrese miesta podnikania Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b)   e-mailom na adrese info@joga-ajurveda.sk.

 

 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 1. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

 

 1. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

 

 1. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c)   predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d)   predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e)   predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g)   predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h)   predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i)    predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

j)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

B/ Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Podnikateľ

 

 1. V prípade, že Kupujúci je Podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

 1. Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho, ak je Kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na výdajnom mieste, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 

 

Článok VIII – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

 

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

 

Článok IX – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 

A/ Spoločné ustanovenia pre Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ aj pre Kupujúceho, ktorý je Podnikateľ

 

 1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:

-        či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

-        či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

-        či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

 

 1. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

 

 1. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@joga-ajurveda.sk alebo poštou na adrese miesta podnikania Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

a)   svoje identifikačné údaje,

b)   údaje Predávajúceho,

c)   opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,

d)   popis vady Tovaru a

e)   číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 

B/ Ustanovenia platné pre Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ

 

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

 1. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a)   prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b)   znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

c)   používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

d)   vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

e)   zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f)    pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,

g)   mechanickým poškodením, najmä  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

h)     neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

i)      po uplynutí záručnej doby.

 

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

 

 1. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a)   identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b)   presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c)   popis stavu výrobku,

d)   výsledok posúdenia,

e)   dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

 1. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

C/ Ustanovenia platné pre Kupujúceho, ktorý je Podnikateľ

 

 1. Ak je Kupujúci Podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci Podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

 

 1. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

 

 1. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

 

Článok X – Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Kupujúceho ako dotknutej osoby.
 2.  paragraf 15 Podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

   Predávajúci v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne,ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku

 

 1. Ak Kupujúci pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas  Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu. Ak Kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

 

 1. Kupujúci odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a)   identifikačných údajoch Predávajúceho,

b)   účele spracúvania osobných údajov,

c)   rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d)   ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

-          Predávajúci osobné údaje Kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

-          Predávajúci osobné údaje Kupujúceho nebude zverejňovať,

-          Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)   opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)   likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)   využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)   poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 

 

Článok XI – Záverečné ustanovenia

 

 1. Na právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené Objednávkou a týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi (zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.).

 

 1. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

 1. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. júna 2014

 

 

 

Príloha č. 1 VOP

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Mgr. Jaroslava Szokolová Heringhová

e-shop - www.joga-ajurveda.sk

Diaľničná 189/19

94901 Nitra

 

 

VEC: Odstúpenie od zmluvy

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento Tovar:

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia: ......................................

 

Číslo objednávky : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ........................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa: .........................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

 

Príloha č. 2 VOP

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a)   keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,

b)   ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,

c)   ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,

d)   ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

a)   v prípade e-mailu na adrese info@joga-ajurveda.sk,

b)   v prípade listu na adrese miesta podnikania Predávajúceho, t. j. na adrese

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.joga-ajurveda.sk

 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.joga-ajurveda.sk je:

Mgr. Jaroslava Szokolová Heringhová

Miesto podnikania a adresa bydliska: Diaľničná 189/19, 94901 Nitra

IČO:43 620 361

IČ DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: SK1283605207004206581689

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra,

číslo živnostenského registra: 430-53840

E-mail: r.szokol@joga-ajurveda.sk

Tel. číslo: 00421 905 932 219

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32

P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

 

 

Článok I – Pojmy

 

Predávajúci      podnikateľský subjekt Mgr. Jaroslava Szokolová Heringhová. s miestom podnikania a adresou bydliska Diaľničná 189/19, 94901 Nitra, IČO 43 620 361, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra: 430-53840, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorý prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

 

Kupujúci          spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

Spotrebiteľ      fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

Podnikateľ       Podnikateľom sa rozumie: 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Podnikateľom sa taktiež pre účely všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

E-shop             internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.joga-ajurveda.sk

 

Tovar               Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

 

Objednávka     úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope

 

Cena                 celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

 

Dopravné         cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

 

VOP                 tieto všeobecné obchodné podmienky

 

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 

Tieto VOP upravujú:

-        proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

-        podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

-        práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.joga-ajurveda.sk.

 

 1. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

 

 1. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.

 

 1. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

 

 1. Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

 

 1. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

 

 1. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

 

 1. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

 

 1. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.joga-ajurveda.sk.“

 

 1. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

-        vlastnostiach Tovaru,

-        celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

 

 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

-        potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,

-        znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim,

-        Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

 

 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľ, sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP. Ak je Kupujúci Podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná Objednávka tovaru Kupujúcim Podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená až momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu Podnikateľovi s týmto jeho návrhom, pričom za prípadné chyby pri prenesení dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

 1. Ak sú Spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

 

Článok IV – Poštovné a balné 

 

 1. Balné je už zarátané v cene výrobkov.

 

 1. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení prípadnej zľavy. Uvedené ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky.

 

 1. Predávajúci zasiela Tovar aj do Českej republiky, resp. aj iných krajín EÚ. V tom prípade je cena poštovného vypočítaná individuálne na základe rozmerov a hmotnosti zásielky, podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty či kuriérskej spoločnosti.

Objednávky s adresou doručenia mimo SR prosím posielajte e-mailom na adresu info@joga-ajurveda.sk.

 

 

Spôsob doručenia: 

 

Doprava ZDARMA* pri objednávke nad: 

Slovenská pošta - platba vopred prevodom na účet

3,50 € 

120 € 

Slovenská pošta - platba na dobierku

4,50 € 

120 € 

Kuriér - platba vopred prevodom na účet

5 € 

 

Kuriér - platba na dobierku

6,50 € 

 

 

 

 

 

* Doprava zdarma platí len pri objednávkach, kde hmotnosť balíka nepresiahne 10 kg. Pri väčších objednávkach bude cena poštovného vypočítaná individuálne.

V prípade záujmu o veľkoobchod nás prosím kontaktujte a my Vám vypracujeme cenovú ponuku.

 

 

Článok V – Dodacie podmienky

 

 1. Kupujúci má na výber z nasledovných možností dodania tovaru:

 

a)     Slovenská pošta

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej Pošty na územie Slovenskej republiky, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka bude adresátovi doručená v priebehu cca 2-5 pracovných dní odo dňa odoslania zásielky. O odoslaní zásielky bude Kupujúci informovaný e-mailom.

 

Poznámka: V prípade záujmu o zaslanie tovaru do iných členských krajín Európskej únie nás prosím kontaktujte e-mailom na info@joga-ajurveda.sk.

 

b)     Kuriér

Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS Slovakia na územie Slovenskej republiky, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Doručenie zásielky adresátovi je spravidla nasledovný pracovný deň odo dňa odoslania zásielky. O odoslaní zásielky bude Kupujúci informovaný e-mailom.

 

Poznámka: V prípade záujmu o zaslanie tovaru do iných členských krajín Európskej únie nás prosím kontaktujte e-mailom na info@joga-ajurveda.sk.

 

 

 1. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 60 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 60 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou, resp. platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 4,- €, to neplatí v prípade, ak si Kupujúci zvolil ako spôsob dodania osobný odber.

 

 1. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

 

 1. Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu - Podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá Kupujúcemu - Spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

 

 1. Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 

 

Článok VI – Platobné podmienky

 

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a)   bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho č. SK1283605207004206581689 vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,

b)   dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru,

 

 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

 

 1. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

 

 

Článok VII – Odstúpenie od zmluvy

 

A/ Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľ

 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a)   viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)   dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c)   Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a)   písomne na adrese miesta podnikania Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b)   e-mailom na adrese info@joga-ajurveda.sk.

 

 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

 

 1. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

 

 1. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

 

 1. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c)   predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d)   predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e)   predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g)   predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h)   predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i)    predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

j)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

B/ Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Podnikateľ

 

 1. V prípade, že Kupujúci je Podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

 1. Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho, ak je Kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na výdajnom mieste, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 

 

Článok VIII – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

 

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

 

 

Článok IX – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 

A/ Spoločné ustanovenia pre Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ aj pre Kupujúceho, ktorý je Podnikateľ

 

 1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:

-        či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

-        či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

-        či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

 

 1. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

 

 1. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@joga-ajurveda.sk alebo poštou na adrese miesta podnikania Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:

a)   svoje identifikačné údaje,

b)   údaje Predávajúceho,

c)   opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,

d)   popis vady Tovaru a

e)   číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

 

B/ Ustanovenia platné pre Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ

 

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

 1. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a)   prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b)   znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,

c)   používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,

d)   vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

e)   zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),

f)    pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,

g)   mechanickým poškodením, najmä  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,

h)     neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,

i)      po uplynutí záručnej doby.

 

 1. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 1. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

 

 1. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a)   identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b)   presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c)   popis stavu výrobku,

d)   výsledok posúdenia,

e)   dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 

 1. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

C/ Ustanovenia platné pre Kupujúceho, ktorý je Podnikateľ

 

 1. Ak je Kupujúci Podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci Podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

 

 1. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

 

 1. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

 

Článok X – Osobné údaje a ich ochrana

 

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Kupujúceho ako dotknutej osoby.

 

 1. Ak Kupujúci pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas  Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu. Ak Kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

 

 1. Kupujúci odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a)   identifikačných údajoch Predávajúceho,

b)   účele spracúvania osobných údajov,

c)   rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d)   ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

-          Predávajúci osobné údaje Kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

-          Predávajúci osobné údaje Kupujúceho nebude zverejňovať,

-          Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)   opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)   likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)   využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)   poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 

 

Článok XI – Záverečné ustanovenia

 

 1. Na právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené Objednávkou a týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi (zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.).

 

 1. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

 1. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. júna 2014

 

 

 

Príloha č. 1 VOP

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

Mgr. Jaroslava Szokolová Heringhová

e-shop - www.joga-ajurveda.sk

Diaľničná 189/19

94901 Nitra

 

 

VEC: Odstúpenie od zmluvy

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento Tovar:

 

...................................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia: ......................................

 

Číslo objednávky : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ........................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa: .........................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

............................................................

 

Dátum: ...............................................

 

 

Príloha č. 2 VOP

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a)   keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,

b)   ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,

c)   ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,

d)   ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

a)   v prípade e-mailu na adrese info@joga-ajurveda.sk,

b)   v prípade listu na adrese miesta podnikania Predávajúceho, t. j. na adrese Šášovská 3016/2, 851 06 Bratislava.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. 2.   Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť; podľa toho, čo nastane skôr. 
 3. Tovar možno vrátiť Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Diaľničná 189/19, 94901 Nitra.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 1. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

 1. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

, 851 06 Bratislava.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 2. 2.   Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť; podľa toho, čo nastane skôr. 
 3. Tovar možno vrátiť Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Diaľničná 189/19, 94901 Nitra.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 1. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

 1. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.